لغت‌نامه سریال Friends: چطور با راس، ریچل، چندلر، مونیکا، جویی و فیبی انگلیسی یاد بگیریم؟

لغت نامه سریال فرندز، چه جوری با بازیگران سریال فرندز زبان انگلیسی یاد بگیریم؟

آیا تا حالا براتون پیش اومده که شخصیت‌های یک سریال رو مثل دوستای خودتون بدونین؟ و یا اینکه طوری در دنیای اون‌ها غرق بشین که تو ذهنتون و حتی شاید بلند بلند بهشون راه حل بدین؟ سریال فرندز دقیقا یکی از همین سریال‌هاست که همیشه خودتون رو بین بازیگرها تصور می‌کنین؛ با غمشون ناراحت میشین و با شادی‌شون جشن می‌گیرین. چقدر خوب میشه اگر در همین حین، از کلمات اون‌ها هم برای یادگیری زبان انگلیسی کمک بگیریم. در این مقاله، به شما کمک خواهیم کرد تا به نیتیو بودن نزدیک و با لغت‌نامه "سریال فرندز" آشنا بشین.  اصطلاحات و کلمات استفاده شده در فصل 1 سریال فرندز به همراه دیالوگ بازیگر، مثال، معنی براتون آورده شده. امیدوارم نهایت استفاده رو از این لغت‌نامه سریال فرندز برای یادگیری زبان انگلیسی ببرین.

لغت نامه سریال فرندز | فصل اول

اگر می‌خواین سریال فرندز رو تماشا کنین و همزمان چند تا کلمه هم باهاش یاد بگیرین. این لیست کاربردی لغت‌نامه سریال فرندز برای شماست.

فصل اول | قسمت اول

یهو متوجه شدم، به ذهنم رسید :It hit me
And then I got really freaked out, and that's when it hit me how much Barry looks like Mr. Potato Head

و بعد واقعا ترسیدم و این موقعی بود که فهمیدم کله بری شبیه کله آقای سیب زمینیه (Mr. Potato).

       !”Example: I was watching a cooking show on TV when it hit me” I really want to be a chef

قطع رابطه کردن :To drift apart

I know that you and I have drifted apart, but you're the only person I knew who lived here in the city

می‌دونم که من و تو با هم قطع رابطه کرده بدیم. اما تو تنها کسی هستی که تو این شهر می‌شناختم.

.Example:  As children we were very close, but as we grew up we just drifted apart

تصدیق کردن، به تفاهم رسیدن :To establish 

.Well, I guess we've established she's staying here with Monica

خب، فک کنم با هم به توافق رسیدم که پیش مونیکا بمونه.

Example: After years of research, scientists were able to establish the existence of a new species in the deep sea

باز کردن در :To buzz in

Buzz him in

بزار بیاد تو.

Example: The apartment complex had a secure entry system, so my friend had to call me and buzz me in through the main gate

 قطع کردن :To cut off

Machine cut me off again

منشی تلفن دوباره منو قطع کرد.

Example: During the phone call, the signal suddenly became weak and eventually cut off

رو دور شانس بودن، تو حال خوبی بودی :On a roll

…While you're on a roll if you feel like you got to make a western omelet or something

حالا که تو این مود خوب هستی، اگر دوست داری چیزی درست کنی لااقل املت وسترن یا چیزی شبیه به این درست کن.

.Example: They were on a roll, winning nine games in a row

افتخار کردن :To take credit for

.I take credit for Paul

من به خاطر پال به خودم افتخار می‌کنم.

.Example:   I did all the work, and she took the credit

خوش حال :Upbeat

And yet you are surprisingly upbeat

و به طرز عجیبی هم هنوز سرحال هستی.

دست کشیدن از:To leave off

.You can't leave off your parents your whole life

نمی‌تونی تو کل زندگی زیر سایه پدر و مادرت باشی.

.Example:  This film begins where the other one leaves off

فردی باهوش  که رفتارهای عجیب و غریب داره :Geeky 

.I always figured you just thought I was Monica's geeky older brother

همیشه فکر می‌کردم تو منو به چشم برادر بزرگ و خرخون مونیکا می‌بینی.

.Example:  She's funny and geeky and vulnerable

فصل اول | قسمت دوم

 جلو زدن از کسی، رسیدن به کسی :To catch up

?How about I'll catch up with you in the Ice Age

چطوره که تو عصر یخبندان ببینمت؟

?Example:  Will Western industry ever catch up with Japanese innovations

دوست داشتن، حس قوی داشتن :To have a thing for

.They all had a thing for him

همه اون‌ها ازش خوششون میاد.

توجه و انتقاد رو کم کردن :To take some of the heat off

I think it might take some of the heat off me

فکر می‌کنم این توجهشون رو از روی من کم می‌کنه.

Example:  If only I didn't have to work with Janice. It would take the heat off me. You know, I really hate her

 بلند پروازی کردن :To shoot for the stars

There are people like Ross who need to shoot for the starts

آدم‌هایی مثل راس وجود دارن که باید بلند پروازی کنن.

.Example: My parents always taught me to shoot for the stars when I was growing up

گزینه پیشنهادی :To be on the table

I believe Julia's on the table

من فکر می‌کنم جولیا یکی از گزینه‌های ماست.

 

.Example:The options on the table are few

فصل اول | قسمت سوم

با پنبه سر بریدن، آسون‌تر کردن :cushion the blow

.It cushions the blow

این مثل با پنبه سر بریدن می‌مونه.

Example:  She was disappointed not to get the job, but the promise of another job cushioned  the .blow

رفتن :went off

 they tell you it went off to live on some farm

اون‌ها بهت میگن که اون رفته تو یک مزرعه دیگه زندگی کنه.

.Example: She went off to get a drink

بی‌حساب شدن :To be even

You buy me a soda, and then we're even

یک نوشابه برام بخر، و بعد ما بی حساب می‌شیم.

.Example:After she insulted me, all I thought about was how I could get even with her.

حل کردن چیزی :Deal with something

now I have to go down there, and deal with them

حالا باید برم اونجا و اون قضیه رو حل و فصل کنم.

.Example:Their salespeople are very easy to deal with.

 مراقب بودن، نگران بودن :looking out after

  they're just looking out after you

اون‌ها فقط نگرانت هستن.

.Example:he looked after the girl thoughtfully

فصل اول | قسمت چهارم

  قادر مطلق :An omnipotent

If I were omnipotent for a day, I would want world peace, no more hunger, good things for the rain-forest

اگه برای یک روز قادر مطلق بودم، آرزو می‌کنم جهان در صلح باشه، هیچ گرسنه‌ای وجود نداشته باشه و اتفاق‌های خوب برای جنگل‌های بیوفته.

.Example: Do not give credence to your own feelings of omnipotence

فکر کسی را از چیزی دور کردن :To take the mind off

maybe it'll take my mind off it

شاید باعث شه دیگه بهش فکر نکنم.

.Example:.Let's go to the movies. It'll take your mind of your troubles

چرت زدن :Nod off

 you just nodded off again

دوباره خوابت برده بود.

.Example:.Grandma nodded off in her chair

ناراحت کردن :To bring down

 I didn't mean to bring you down

نمی‌خواستم ناراحتت کنم.

.Example:"she was in such a good mood I couldn't bear to bring her down"

حرف کشیدن :draw  out

I think you need to draw him out

 فکر کنم باید حرف بیرون بکشی.

.Example: Her mother tried every approach to draw her out.

فصل اول | قسمت پنجم

دیونه شدن :Blow Your Mind

?you know what blows my mind

می‌دونی چی دیونم می‌کنه؟

.Example: There was one scene in the film that really blew my mind

بهم زدن رابطه :Break up

nobody likes breaking up with someone

هیچ کس بهم زدن رابطه رو دوست نداره.

.Example: Jenny and George have broken up

لشکر کشی کردن :To gang up on

Thanks, but I think she'd feel like we're ganging up on her

ممنون، ولی اینطوری ممکنه فکر کنه من براش لشکر کشی کردم.

 

.Example:The whole class ganged up  on her because she was the teacher's pet

اخمو، بد اخلاق، اشفته :Scrunchy

?What's the matter? Why so scrunchy

چی شده، چرا انقدر اخمویی؟

?Example:"Why are you so scrunchy and tense before the exam"

عصبی شدن :To burn up

That guy, he burns me up

این مرد منو عصبی می‌کنه.

.Example: was burning up, shaking and sweating

به شدت :Supremely

I had the most supremely awful day

 

من یک روز به شدت داغون داشتم.

.Example: They managed it all supremely well

ناتوان> عقب مانده :A spaz

?I'm being like a total laundry spaz

تو لباس شستن هم مثل عقب مانده‌ها رفتار می‌کنم؟

Example: "My friend is a bit of a spaz, he tripped over his own feet and spilled his coffee all over  .himself

غیر قابل کنترل، پرحاشیه :Rambunctious

like you've never gotten a little rambunctious with Ross

حالا انگار هیچ‌وت اوضاع بین تو و راس از کنترل خارج نشده.

.Example: Our new puppy turned out to be more rambunctious than we bargained for

فصل اول | قسمت ششم

قریب الوقوع :Impending

Notice – no fear, no sense of impending doom

نوجه کنین - نه ترسی نه حسی از فاجعه قریب الوقوع

.Example:  The impending deadline hung over our heads, causing us a lot of stress

 از سر کسی زیاد بودن :To be out of someone's league

?could she be more out of my league

چقدر دیگه می‌تونه من از سرتر باشه؟

.Example: She's a professional athlete, so dating her would be out of my league

بدون منظور، بدون دلیل :To the hell of it

I rode way to the Brooklyn just to the hell of it

بدون هیچ دلیلی به سمت  بروکلین رانندگی کردم.

 

.Example: I decided to try skydiving for the hell of it, even though I'm terrified of heights

فرد عجیب و غریب، شلخته :A kook

I can be a kook

منم می‌تونم شلخته باشم.

Example: The neighbors thought he was a kook for always wearing a tin foil hat to block out the government's mind control signals

 

غیرتی :A resentment

?Do I sense a little bit of resentment

حس می‌کنم که غیرتی شدی

.Example: He's filled with resentment at his boss

فصل اول | قسمت هفتم

 تاریکی :Blacked out

.The entire city is blacked out

تمام شهر تو تاریکی مطلقه.

.Example:  A power failure blacked out the city last night

تماس گرفتن :To put on the phone

Put Joey on the phone

با جویی تماس بگیر.

.Example:  the prime minister put in a call to the White House

شهردار :Mayor

.Ross, you're mayor of the friend zone

راس، تو شهردار محدوده دوستی هستی.

Example:The Mayor of New York City is a powerful figure who has a lot of influence over the city's .policies

فصل اول | قسمت هشتم

 خود تخریبی :Self-destructive

...perfect might be a problem. Had you said 'co-dependent', or 'self-destructive'

مناسب ممکنه مشکل ساز باشه. اگه می‌گفتی وابسته یا دچار خود تخریبی می‌تونستم کاری بکنم.

Example: after a string of failed relationships, Sarah's self-destructive behavior spiraled out of .control

مبهم بودن :be vague

a quality, good, because I was worried you guys were gonna be vague about th

کیفیت، خوبه، نگران بودم نظرتون رو در این مورد مبهم بگین.

Example: The politician spoke in vague terms, avoiding any specifics about his plans for the .future

جبهه نگرفتن :let your guard down

Women will find you less threatening, they let their guards down, and boom

زن‌ها کمتر احساس خطر می‌کنن، گاردشونو پایین میارن و بوم!

.Example: Once I let my guard down, I finally felt at ease

لاپوشونی کردن چیزی :to cover something

.we still have boyfriends and your career to cover

باید چیزهایی مثل نداشت دوست پسر و شغل رو لاپوشونی کنیم.

.Example: The detective covered up the murder, trying to protect her friend

فصل اول | قسمت نهم

 جلوتر :An advacne

?do you think it would be possible if I got a $100 advance in my salary

به نظرت امکان داره اگه صد دلار از حقوقم رو پیش پیش بگیرم؟

Example: She asked her parents for an advance on her inheritance to start her own .business

 پول روی هم گذاشتن :To chip in

We all chipped in

همه پولامونو بزاریم روی هم.

.Example: Everyone chipped in to buy a gift for the teacher

   کنایه از تقلای بسیار کردن، زحمت زیاد کشیدن :To bust the ass

?So why was I busting my ass to make this delicious dinner

پس چرا من انقدر برای درست کردن یک شام خوشمزه زحمت کشیدم؟

.Example: She's going to have to bust her ass if she wants a place on the varsity team

فصل اول | قسمت دهم

عصبی شدن :To snap

I'm saying I snapped

دارم می‌گم من عصبانی شدم.

 Example: She couldn't handle the constant criticism anymore, causing her to snap and walk out .of the room

فریاد زدن :To shout out

.He keeps shouting me out

اون همش سرم فریاد زد.

 Example: During the concert, the singer asked the audience to shout out their favorite .song requests

هم صحبت شدن :Mingling

?What do you say you and I do a little mingling

نظرت چیه منو تو یکم باهم حرف بزنیم؟

.Example: At the party, people were mingling and engaging in lively conversations

فصل اول | قسمت یازدهم

لبخند پهن :To beam with

.I'm busy beaming with pride

دستم به پرتاب اشعه‌های غرور بنده.

.Example: The proud parents beamed as they watched their child receive an award on stag

  تخمین زدن، ارزیابی کردن :To appraise

?Anyone wants me to appraise anything

کسی می‌خواد من چیزی رو ارزیابی کنم؟

.Example: The teacher will appraise the students' artwork and provide feedback

معاشرتی شدن، کمتر خجالتی بودن :come out of your shell

.I think you need to come out of your shell just a little

فکر کنم بهتره یکم از لاکت بیای بیرون.

Example:Traveling alone forced him to come out of his shell and interact with people from .different cultures

فصل اول | قسمت دوازدهم

 مخ کسی رو زدن :To make a move on someone

.He made a move on me

مخم رو زد.

 Example: John finally gathered the courage to make a move on his crush and ask her out on a .date

وارد عمل شدن :To swoop in

It's time for you to swoop in

وقتش رسیده که وارد عمل بشی.

.Example: The superhero swooped in and saved the day just in time

این لیست تنها بخشی از اصطلاحات و کلمات پرکاربرد سریال فرندز f,n. اگر می‌خواین به تمام لغت نامه سریال فرندز دسترسی داشته باشین، جزوات آماده مدیا زبان بهترین انتخاب برای شماست. ناگفته نمونه در جزوات سریال فرندز مدیا زبان شما می‌تونین با فونتیک و تلفظ درست این کلمات هم آشنا بشین. در هر فصل حدود 100 اصطلاح وجود داره که به صورت آماده برای شما گردآورده شده.

فصل اول | قسمت سیزدهم

بدون اجازه وارد شدن :barge in

?You just barge in here, you don't knock

همینجوری میای تو و در نمی‌زنی؟

.Example:He barged in without knocking and interrupted our meeting

هیچ آشناییتی نداشتن :Not to know you from Adam

.I don't know you from Adam

من اصلا تو رو نمی‌شناسم.

.Example: I'm sorry, but I don't know you from Adam. Have we met before

ممکنه، قابل تصور :Conceivable

It's conceivable that you wanted to sabotage your marriage so that the sibling would feel like less of the failure in the eyes of the parents

میشه فرض کرد که می‌خواستی ازدواجت خراب بشه تا خواهرت از چشم والدینت کمتر یک شکست به نظر بیاد.

?Example: surely it's not Conceivable For a man to live so long

فصل اول | قسمت چهاردهم

خودکشی :Suicide

.No, it's suicide. The man's got an egg

نه خودکشیه، اون تخم مرغ دستشه.

 

.Example: Suicide is a serious public health issue

 یک رابطه رمانتیک رو تموم کردن :Dumped someone

?dumped someone Don't you remember why you dumped the guy

یادت نمیاد که چرا با یارو بهم زدی؟

?Example: If he's so awful, why don't you just dump him

 کسی رو سرکار گذاشتن :bail on someone

.don't you dare bail on me

حق نداری منو سرکار بزاری.

.Example: I'm counting on you to be there for me, so don't you dare bail on me

آسیب پذیر :Vulnerable

.I know, come on, man, she's needy, she's vulnerable

میدونم، بیخیال این دختر محتاج و آسیب پذیره.

.Example:The elderly woman was physically vulnerable and needed assistance walking

فرار کردن :make a break

.I'm makin' a break for it, I'm goin' out the window

من باید از اینجا فرار کنم، از پنجره میرم.

.Example: With the guards asleep, he decided to make a break for it

فصل اول | قسمت پانزدهم

شوخی خرکی :prank

.if this is about those prank memos, I had nothing to do with them

اگر به خاطر اون شوخی خرکی‌هاست من هیچ ربطی بهشون ندارم.

.Example: The roommates played a prank on their new friend by swapping their furniture

کمتر شناخته شده :Lesser-known

.the lesser-known "I don't have a dream" speec

سخنرانی کمتر شناخته شده "من رویایی ندارم".

.Example: In recent years canny visitors have been heading for lesser-known islands

آزمون :Audition

 .I'm cooking dinner for him Monday night. You know, kind of like an audition

برای دوشنبه شب باید براش شام درست کنم، می‌دونی یه جورایی مثل آزمون کاری می‌مونه.

.Example: I'm auditioning for the part of Lady Macbeth

استعاره :metaphorically

.He's not speaking metaphorically

اون با استعاره هم نگفت.

.Example: The artist's paintings are metaphorically a reflection of her inner turmoil

استعدادیابی :Aptitude

Eight and a half hours of aptitude tests, intelligence tests, personality tests... and what do I learn? 

هشت و نیم ساعت از تست استعدادیابی، تست هوش و تست شخصیت… و چی یاد گرفتم؟

.Example: The child's aptitude for mathematics was evident from an early age

فصل اول | قسمت شانزدهم

ظاهرا :Supposedly

.he keeps erasing the messages on my machine, supposedly by accident

اون هی پیغام گیرم رو پاک می‌کنه، ظاهرا هم تصادفی.

.Example: Supposedly, the new restaurant in town serves the best pizza

روزها پشت سر هم :days in a row

.three days in a row he got to the newspaper before I did

سه روز پشت سر هم اون قبل از من به روزنامه‌ها رسید.

.Example: I've been working late for three days in a row, so I'm really tired

باهم کنار آمدن :get along

?so, you guys just don't get along

خب یعنی شماها با هم اصلا کنار نمیاین؟

.Example: My new neighbors seem really friendly. I think we'll get along just fine

مطمئن شدن :be assured

So I decided not to fire her again until I can be assured that she will be no threat to herself or others

پس تصمیم گرفتم تا زمانی که مطمئنم بشم تهدیدی برای خودش و دیگران ایجاد نمی‌کنه، اخراجش نکنم.

.Example: Be assured that your safety is our top priority

 اتفاق افتادن :To occur

?Is this just occurring to you

تازه به فکرت رسیده؟

.Example: The meeting is scheduled to occur next week

فصل اول | قسمت هفدهم

پیچوندن :blow off

.I say we blow off the dates

من می‌گم که قرارمون رو بپیچونیم.

.Example:  I decided to blow off my work and go to the beach instead

حذف کردن، خاموش کردن : To put out

.His father tried to put you out of business

پدرش می‌‌خواست تو رو از کار بیکار کنه.

.Example:  The police were able to put out a call for witnesses to the crime

سرکار گذاشتم کسی :Stand someone up

 .Your sister stood me up the other night

خواهرت دیشب سرکارم گذاشت.

.Example: I don't want to stand my friends up, so I always make sure to be on time

 فهمیدن :figure something out

.He is so smart. He'll figure it out

اون خیلی باهوشه، خودش می‌فهمه.

.Example: I need to figure something out before the deadline

رحم داشته باش :Have a heart

!please, have a heart

لطفا رحم داشته باش.

.Example:  Have a heart and donate to the charity

فصل اول | قسمت هجدهم

 

 تصحیح، ویرایش :Proofread

?Rach, did you proofread these

ریپل، اینا رو ویرایش کردی؟

.Example: Please proofread your essay before submitting it to your professor

پرس‌وجو، استعلام :Inquiry

.Thank you for your inquiry

ممنون به خاطر استعلامتون

.Example:  I sent an inquiry to the company about their product pricing

بهانه الکی :lame excuse

!That is such a lame excuse

این یک بهانه‌ی الکیه.

.Example: He gave a lame excuse for not completing his work on time

بلوف زدن، خالی بستن :To bluff

.I was bluffing

داشتم خالی می‌بستم.

.Example:  The poker player's bluff was successful, as his opponents folded and he won the pot

پرت بودن از یک موضوع، دور بودن از چیزی :Way off

.You are way off, pal

خیلی پرتی رفیق.

.Example:  The directions she gave me were way off, and I ended up getting lost for hours

فصل اول | قسمت نوزدهم

شل کردن :unclench

.unclench. You're not even gonna be there

خودتو شل کن. اصلا قرار نیست که اینجا باشی

.Example:  He unclenched his jaw and took deep breaths

غیرقانونی :Illegal

.Marcel is an illegal exotic animal

مارسل یک حیوان جنگلی غیرقانونی و وحشیه.

.Example: It is illegal to drive under the influence of alcohol or drugs

حل کردن :reconcile

!I'm sure there's some friendly way to reconcile this

من مطمئنم یک راه دوستانه برای حل و فصل کردنش وجود داره.

.Example: Despite our differences, I hope we can reconcile and move forward

به خاطر چیزی :For something’s sake

d'you think you could just help us out here on that monkey thing? Y'know, just for old times' sake?

فکر می‌کنی بتونی در مورد میمون بهمون کمک کنی؟ میدونی، به خاطر قدیم؟

.Example:  I need your help for the sake of humanity

با کسی درمیان گذاشتن (چیزی رو) :run something by someone
.I wanted to run something by you

می‌خواستم یک چیزی رو بهت بگم.

Example: I would like to run some ideas by you before we agree to the deal. Could you run that past me again?

فصل اول | قسمت بیستم

نیازمند :Needy

?How needy do I want to seem

چقدر می‌خوام نیازمند  به نظر بیام؟

.Example: The girl was needy for her mother's affection

ساقدوش :maid of honor

?Will you be my maid of honour

آیا ساقدوشم میشی؟

.Example: Be sure to thank the bride for asking you to be the maid of honor

شلوغ :Jam-packed

.I have a jam-packed schedule

برنامم شلوغه.

.Example: trains were jam-packed with holidaymakers

واضح کردن، روشن کردن :Clarify

 I just wanna clarify this

فقط می‌خوام قضیه رو روشن کنم.

.Example: I need you to clarify your instructions

فصل اول | قسمت بیست و یکم

 آشنا به نظر رسیدن :ring a bell with

.Well, it does not ring a bell with me

خب، به نظر من آشنا نمیاد.

.Example: The name of that actor sounds familiar, but it doesn't quite ring a bell with me

لو دادن :turn someone in

.It wasn't me who turned you in

این من نبودم که لوت دادم.

.Example: She threatened to turn him in to the police

بی پروا :reckless

.It's just such reckless spending

این فقط خرجه بی ملاحظه‌ایه.

.Example: The reckless driver careened down the street, narrowly avoiding pedestrians

بیخیال چیزی شدن :Get over something

.You are not still going over that thing

تو هنوز بیخیال قضیه نشدی.

.Example: She's only just getting over the death of her husband

فصل اول | قسمت بیست و دوم

ضمیر ناخودآگاه :Subconscious

 .I was very drunk and I was somebody else's subconscious

ببخشید خیلی مست بودم و تازه من تو ضمیر ناخودآگاه یکی دیگه بودم.

Example: Our subconscious can hold onto negative experiences and fears, which can manifest in .our daily lives

 پایین اومدن :Get off

Get off

بیا پایین

.Example: The bus is about to leave, so you'd better get off now

اغراق آمیر :Extravagance

.you know, them-not-liking-you-extravagance

می‌دونی اینم یک بخش از اون قضیه‌ اغراق آمیز اونا تورو دوست ندارن.

.Example: The princess wore an extravagant gown to the ball

فصل اول | قسمت بیست و سوم

زمان درست رو انتخاب کردن :pick a moment

.You have to pick your moments

باید زمان درست رو براش انتخاب کنی.

.Example: We picked a moment to pause and appreciate the breathtaking view of the mountains

بالفرض :hypothetically

.I just meant hypothetically

منظورم فرضی بود.

Example: Hypothetically speaking, if I were to win the lottery, I would quit my job and travel the .world

آدم احمق :Jerk

.The guy's a jerk

اون یک احمقه.

.Example: She is such a jerk

 

پیشنهاد :Land on

We never landed on Jordie

هیچ وقت اسم جردی رو پیشنهاد ندادیم.

فصل اول | قسمت آخر

برنامه سفر :itinerary

.Here's my itinerary

اینم از برنامه سفر من.

.Example: The next place on our itinerary was Silistra

فی نفسه، به خودی خود :Per se

.I'm not against environmental issues per se

من فی نفسه مخالف مسائل زیست محیطی نیستم.

.Example: The song, per se, wasn't a bad choice

به تمسخر گرفتن کسی :ridicule  someone

?You don't think they'll judge and ridicule me

فکر نمی‌کنی که منو قضاوت و مسخره کنن؟

.Example: consistently ridiculed everything she said

چه چیزهایی رو می‌شه از سریال فرندز یاد گرفت؟

1. تمرین مکالمه

سریال "فرندز" فرصتی عالی برای تقویت توانایی شما در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی فراهم می‌کنه. مکالمات در این سریال به صورت غیررسمی هستن؛ همین موضوع می‌تونه شما رو با اصطلاحات و طرز استفاده در کلمات در مکالمات روزمره، غیررسمی و عامیانه آشنا کنه.

2. گرامر

شما می‌تونین از سریال "Friends" به عنوان یک منبع برای یادگیری گرامر استفاده کنین، اما باید توجه داشته باشید که این روش بهترین و تنها راه برای یادگیری گرامر نیست.  هر چند ممکنه در برخی از دیالوگ‌ها شما متوجه اشتباهاتی در گرامر آن‌ها بشین، اما به طور کلی می‌تونین درس‌های زیادی از جمله ساختارهای گرامری مانند زمان‌ها، شرطی‌ها، جملات مجهول و همچنین ضمایر ربط، حروف اضافه و … را از طریق این سریال یاد بگیرین.

3. لهجه و تلفظ

یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های یادگیری زبان انگلیسی با فیلم و سریال برای زبان آموزان، یادگیری لهجه و تلفظ درست است. از اونجایی تعداد بازیگرهای نقش اول سریال فرندز 6 نفر هستن، لهجه و تلفظ‌های دلنشین متفاوتی دارن. شما با الگو گرفتن از نحوه تلفظ کلمات، می‌تونین بر روی مهارت‌های تلفظی و لهجه آمریکایی زیبای خودتون کار کنین.

4. مهارت‌های زبان (اسپیکینگ و لیسنینگ)

از اونجایی که سناریوهای سریال فرندز اغلب در موقعیت‌های واقعی هستن، این می‌تونه به شما در هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی در مورد موضوع‌های مختلف، ایده‌های جالبی بده. بدیهی است که هنگام گوش دادن به این مکالمات، می‌تونین توانایی خودتون رو در مهارت لیسنینگ یا همون شنیداری هم بالا ببرین. علاوه بر این، هر کدام از شخصیت‌های سریال فرندز، ویژگی‌های منحصر به فردی دارن. برای مثال مونیکا یک شخصیت منظم، حساس و کاریزماتیک داره و یا جویی که پسر مهربون، شکمو و بی‌خیاله. می‌تونین شخصیت‌ خودتون رو در یکی از این 6 بازیگر پیدا کنین و برای تقویت مهارت اسپیکینگ دیالوگ‌های اون‌ها رو تکرار کنین.

5. کلمات و اصطلاحات

برای اینکه متوجه سریال‌ها و فیلم‌های انگلیسی باشین، تقریبا باید با 1000 کلمه رایج اون‌ها آشنا باشین. چه بهتر که این کلمات رو از یک سریال با دایره لغات بالا و به صورت کاربردی یاد بگیرین. سریال فرندز یک سریال غنی از اصطلاحات و کلمات رایج انگلیسی است. با تماشای هر قسمت این سریال می‌تونین حداکثر 100 لغت جدید رو در قالب دیالوگ‌های بامزه و جذاب یاد بگیرین. 

نحوه یادگیری زبان انگلیسی با فیلم و سریال | مدیا زبان

نکات مهم برای یادگیری زبان انگلیسی با سریال فرندز

  • سریال رو با زیرنویسی انگلیسی تماشا کنین

با تماشای زیرنویس‌ها مغز شما بیشتر با محتواهای انگلیسی آشنا می‌شه. علاوه بر این، می‌تونین مطمئن بشین که دیالوگ دقیقا در مورد چه چیزی بوده. برخی از کلمات انگلیسی املای متفاوت اما تلفظ یکسانی دارن. به همین خاطر، بهتره که سریال رو با زیرنویس انگلیسی ببینین تا علاوه بر مفهوم جمله با کاربردهای برخی از کلمات در جمله هم آشنا بشین.

  • بعد از بازیگر دیالوگ رو تکرار کنین

یکی از مزیت‌های سریال فرندز، مکالمه محور بودن آن است. به خصوص راس که واقعاً روان و واضح صحبت می‌کنه. شخصیتی رو که بیشتر شبیه به شماست، انتخاب کنین، سپس دقیقاً همان چیزی رو که می‌گه رو تکرار کنین. این کار باعث می‌شه لهجه آمریکایی شما تقویت بشه و اید‌ه‌های بیشتری برای مکالمات واقعی خودتون داشته باشین.

  • به ساختار جملات دقت کنین

زبان‌های زنده در دنیا کاملا با یکدیگر متفاوت هستن. ساختاری که در زبان مادری شما استفاده میشه، ممکنه در زبان‌های دیگه کاملا متفاوت باشه. برای مثال ریچل تو یکی از قسمت‌ها به طرز قشنگی طرز استفاده از ساختار شرطی رو یاد میده. دیالوگش اینه:


Rachel: "If you don't like it, then that's it. You don't get any dessert."

و یا اینکه با دیالوگ He's the funniest guy I've ever met جویی می‌تونین با ساختار‌های تفضیلی و عالی (Comparative and Superlative) بیشتر آشنا بشین.

نتیجه پایانی

در نهایت اگر قصد دارین یادگیری زبان انگلیسی رو فیلم و سریال شروع کنین، سریال فرندز باید جز گزینه‌های اولتون باشه. چرا؟  این سریال دارای داستان‌های جذاب، شخصیت‌های منحصر به فرد و لهجه بومی انگلیسی است که با تماشای آن، مهارت‌های شنیداری، گفتاری و درک مطلب خودتون ر بالا می‌برین.  همچنین، شما می‌تونین با تکرار بارها و بارها مشاهده صحنه‌های مختلف، مفاهیم رو بهتر درک کنین و با واژگان کاربردی و رایج در زبان انگلیسی آشنا بشین. اگر به دنبال یک روش جذاب و مؤثر برای یادگیری زبان انگلیسی هستید، سریال فرندز را حتماً تماشا کنید. در مقاله بالا، لغت‌نامه‌ سریال فرندز رو براتون آماده کردیم؛ در این لغت‌نامه علاوه بر معنی کلمات، مثال دیگری از کلمه هم آورده شده. اگر نمی‌خواین حین تماشای سریال فرندز دست به قلم بشین و چیزی یادداشت کنین، می‌تونین از جزوات آماده مدیازبان استفاده کنین. در این جزوات تمام اصطلاحات، ضرب المثل‌ها و لغات سریال فرندز گردآوری شدن.

سوالات متداول

1. چگونه با سریال فرندز زبان انگلیسی رو یاد بگیریم؟

به طوری کلی اول بهتره با تماشای قسمت‌های ساده و راحت سریال شروع کنین. اون قسمت رو بارها و بارها ببینین به طوری که تمام سکانس‌هاش رو حفظ بشین. : برای درک بهتر داستان و صحبت‌های شخصیت‌ها، می‌تونین از زیرنویس استفاده کنین و با خواندن آن‌ها، لغات جدید رو یاد بگیرین. در نهایت بعد از تماشای هر قسمت، می‌تونین جملات و عباراتی که یاد گرفتین رو یادداشت و اون‌ها رو در مکالماتتون استفاده کنین. 

2. آیا می‌توان با تماشای سریال فرندز لغات جدید یاد گرفت؟

بله، با تماشای سریال فرندز می‌تونین لغات جدید یاد بگیرین. در این سریال از لغات روزمره و عامیانه استفاده می‌شن که می‌تونین در مکالماتتون از اون‌ها استفاده کنین. برای یادگیری لغات ابتدا بهتره که معنی لغت رو پیدا کنین، سپس دیالوگی که لغت در اون اورده شده رو بارها ببینید تا با کاربرد بیشتر آشنا بشین. بعد از به سراغ‌ مثال‌های دیگه از این لغت برین و سعی کنین باهاش جمله بسازین. اگر وقت و حوصله پیدا کردن لغات جدید رو ندارین، نگران نباشین ما از قبل این کار رو برای شما انجام دادیم. می‌تونین جزوات آماده سریال فرندز ور از سایت مدیا زبان خریداری و استفاده کنین.

3. آیا برای یادگیری لغات با سریال فرندز باید همه قسمت‌ها رو تماشا کرد؟

نه، برای یادگیری لغات با سریال فرندز نیازی به تماشای همه قسمت‌ها نیست. در هر فصل از سریال حداقل 100 و در هر قسمت حداقل 20 لغت  وجود داره.  شما می‌تونین تنها قسمت‌هایی رو  دوست دارین تماشا کنین و لغات همون قسمت رو یاد بگیرین.  یکی از مزیت‌های سریال فرندز اینه که هر قسمت مستقل از قسمت قبلی است. بنابراین شما با پخش کردن قسمت‌های دلخواه کاملا متوجه داستان خواهید شد.

4. آیا باید لغات جدید رو در دفترچه یادداشت کنم؟

بله، یک روش خوب برای یادگیری لغات جدید این است که آن‌ها رو در یک دفترچه یادداشت یا فایل ورد ثبت کنین و هر روز با آن‌ها جمله بسازین.

5. آیا تماشای فیلم‌های انگلیسی با زیرنویس فارسی هم می‌تونه مفید باشه؟

بله، اگر سطح مبتدی هستین بهتره ابتدا یکبار سریال رو با زیرنویس فارسی تماشا کنین تا متوجه داستان بشین. سپس برای بار دوم، زیرنویس انگلیسی رو اضافه و سعی کنین بدون نگاه کردن به زیرنویس مفهوم دیالوگ‌هارو حدس بزنین. اگر می‌خواین در هنگام تماشای سریال، کلمات جدید هم در گوشه‌ای از ویدئو براتون نمایش داده بشه، ویدئوهای زیرنویس چسبیده مدیازبان می‌تونه براتون کارساز باشه.

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش